หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• ข้อเสนอการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม (นร ๐๕๐๖/ว ๑๘)

• หลักปฏิบัติเกี่ยวกับกระทู้ถามทั่วไป (นร ๐๕๐๓/ว ๒๔)

• แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ (นร ๐๕๐๖/ว ๒๕)

• ขอความร่วมมือในการจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำที่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) (นร ๐๕๐๖/ว ๒๖)

• ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ (นร ๐๕๐๓/ว ๒๗)

• มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ (นร ๐๕๐๖/ว ๒๘)

• การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี รวม ๓ คณะ (นร ๐๕๐๓/ว ๓๐)

• การจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (นร ๐๕๐๖/ว ๒๙)

• การยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีในวันประชุมคณะรัฐมนตรี (วาระจร) (นร ๐๕๐๕/ว ๓๑ )

• ขอแก้ไขหนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ (นร ๐๕๐๖/ว ๓๒)

• วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (นร ๐๕๐๘/ว ๓๔)

• รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (นร ๐๕๐๖/ว ๓๕)

• ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ (นร ๐๕๐๖/ว ๓๖)

• ขอความร่วมมือในการสนับสนุนการดำเนินงานของสภาร่างรัฐธรรมนูญ (นร ๐๕๐๖/ว ๓๗)

• การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่อง การให้โอกาสผู้ติดเชื้อเอดส์ คนพิการ และผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดซึ่งพ้นจากสภาพการใช้ยาเสพติดแล้ว เข้าทำงาน หรือรับการศึกษาต่อในหน่วยงานภาครัฐ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๘)