หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• ของบประมาณชดเชยผลการขาดทุนจากการดำเนินงานโครงการแทรกแซงตลาดยางพาราระยะที่ ๓ เชิงธุรกิจ (มติหลักการ) (นร ๐๕๐๖/ว๑๗๘)

• ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการอุปสมบทเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยไม่ถือเป็นวันลาและเรื่อง ขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีความประสงค์เข้ารับการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการไม่ถือเป็นวันลา (นร ๐๕๐๖/ว ๑๗๙)

• สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในภาพรวม ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๘๑)

• แนวทางพิจารณาการก่อสร้างถนนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า (นร ๐๕๐๖/ว ๑๘๐)

• การวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๘๓)

• มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๑๘๔)

• การให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม (นร ๐๕๐๖/ว ๑๘๕)

• รายงานผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ (ตุลาคม ๒๕๔๙ - กันยายน ๒๕๕๐) (นร ๐๕๐๖/ว๑๘๖)

• เชิญชวนสวมเสื้อเหลืองและชีชมพู (นร ๐๕๐๖/ว ๑๘๘)

• ระเบียบวาระแห่งชาติ "แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี" (นร ๐๕๐๖/ว ๑๘๗)

• แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาและงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๙๐)

• การบูรณาการแผนงานและงบประมาณในระดับท้องถิ่นและจังหวัด(นร ๐๕๐๖/ว ๑๙๑)

• การเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันตามมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๙๓)

• รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๐ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๒)