หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๖)

• การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในระหว่างที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลใช้บังคับ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๗)

• การพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ (นร ๐๕๐๓/ว ๑๕๘)

• รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่สี่ของโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC ๑๑๑๑)ปี ๒๕๕๐ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๖๑)

• แนวทางการดำเนินงานของคณะรัฐมนตรีภายหลังจากพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปมีผลบังคับแล้ว (นร ๐๕๐๖/ว ๑๖๐)

• ขอให้แก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสภาเครือข่ายองค์กรประชาชนแห่งประเทศไทย (นร ๐๕๐๖/ว ๑๖๒)

• ขอความเห็นชอบหลักการและการนำไปสู่การปฏิบัติให้ "โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน" เป็นวาระแห่งชาติ : สร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน รวมพลังทุกหน่วยงานส่งเสริมวัฒนธรรมสายใยชุมชนสู่ชุมชน เพื่อสังคมอยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน (นร ๐๕๐๖/ว ๑๖๕)

• แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๖๔)

• การจัดทำรายงานการเงินแผ่นดิน (นร ๐๕๐๖/ว ๑๖๖)

• การแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๖๗)

• ขอให้วันถัดจากวันเลือกตั้งเป็นวันหยุดราชการ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๖๙)

• มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๑๗๐)

• การแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (นร ๐๕๐๓/ว ๑๗๑)

• การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี (การส่งผลงานวิจัยไปให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) (นร ๐๕๐๕/ว ๑๗๓)

• รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๐ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๗๒)

• ให้วันที่ ๔ ธันวาคม เป็นวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๗๕)