หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• ร่างพระราชบัญญัติตามแผนการเสนอร่างกฎหมาย (ร่างพระราชบัญญัติ) ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นร ๐๕๐๓/ว ๑๔๑)

• ส่งคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๑๔๒)

• ภารกิจที่รัฐ/ฝ่ายบริหารต้องดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (นร ๐๕๐๕/ว ๑๔๓)

• รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๔๖)

• สรุปผลการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการการเลือกตั้ง (นร ๐๕๐๖/ว ๑๔๗)

• การเตรียมการจัดทำงบประมาณและการกำหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๔๕)

• ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ (นร ๐๕๐๓/ว ๑๔๙)

• การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๑)

• การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๓)

• แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี รวม ๒ คณะ (ฉบับที่ ๒) (นร ๐๕๐๓/ว ๑๕๔)