หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ

• การจัดงานและการประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ (นร ๐๕๐๖/ว ๑)

• การเตรียมการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ (นร ๐๕๐๖/ว ๒)

• การจัดตั้ง "ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" (ศจพ.) (นร ๐๕๐๖/ว ๓)

• การจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๐ (นร ๐๕๐๖/ว ๔)

• ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (นร ๐๕๐๖/ว ๖)

• การรับบริจาคที่ดินจากเอกชน (นร ๐๕๐๖/ว ๕)

• การประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาอุทกภัย (นร ๐๕๐๖/ว ๗)

• การถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (นร ๐๕๐๘/ว ๘)

• รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๐ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๓)

• ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๐)

• แนวทางการปรับปรุงระบบการประชุมคณะรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๑๑)

• แนวทางในการดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง (นร ๐๕๐๕/ว ๑๓)

• การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี รวม ๒ คณะ (นร ๐๕๐๓/ว ๑๒)

• การยุติการดำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (นร ๐๕๐๖/ว ๑๔)

• รายงานการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น (นร ๐๕๐๕/ว ๑๖)

• ประกาศเลิกใช้กฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่ (นร ๐๕๐๓/ว ๑๕)

• การประชาสัมพันธ์และชี้แจงทำความเข้าใจกับสื่อและประชาชน (นร ๐๕๐๖/ว ๑๗)

• คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๓/๒๕๕๐ เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค