หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• แนวทางการดำเนินการในการเสนอเรื่องเกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแปลงวงเงิน หรือขอเปลี่ยนแปลงวงเงินและขอขยายเวลา เพื่อก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๓๐)

• สรุปภาวะเศรษฐกิจไตรมาสที่ ๒/๒๕๔๙ และแนวโน้มเศรษฐกิจปี ๒๕๔๙ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๓๒)

• แต่งตั้งรองผู้อำนวยการ/รองประธานกรรมการศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ (เพิ่มเติม) (นร ๐๕๐๔/ว ๑๓๓)

• การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๑) (นร ๐๕๐๔/ว ๑๓๑)

• แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่ออำนวยความยุติธรรมและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กอยส.) เพิ่มเติม (นร ๐๕๐๖/ว ๑๓๕)

• การให้โอกาสผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ซึ่งพ้นจากสภาพการใช้ยาเสพติดเข้าทำงานหรือรับการศึกษาต่อในหน่วยงานภาครัฐ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๓๗)

• กรอบและงบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๐ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๔๐)

• การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถประจำตำแหน่ง (นร ๐๕๐๕/ว ๑๔๑)