หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๒๘/๒๕๔๙ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๔/ว ๑๐๑)

• สรุปผลความคืบหน้าในการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เรื่องรับทราบแนวทางการจัดระเบียบของระบบกระบวนการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชน (นร ๐๕๐๕/ว ๑๐๔)

• แนวทางการผ่อนผันสำหรับรายการที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในไตรมาสที่ ๓ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๐๓)

• การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๐๗)

• การขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบกลาง (นร ๐๕๐๔/ว ๑๐๙)

• มาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๑๑)

• การเตรียมการจัดทำงบประมาณและการปรับปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๑๒)