หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• ขอความร่วมมือทุกกระทรวง ทบวง กรม เผยแพร่และเชื่อมโยงเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี www.60thcelebrations.com (นร ๐๕๐๔/ว ๗๘)

• มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน อัตราเงินเฟ้อ และอัตราดอกเบี้ย (นร ๐๕๐๔/ว ๘๐)

• แนวทางเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ (นร ๐๕๐๔/ว ๗๙)

• แนวทางการพิจารณาการขอกำหนดค่าตอบแทนเบี้ยประชุมกรรมการ หรืออนุกรรมการ (นร ๐๕๐๔/ว ๘๑)

• ให้วันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ (นร ๐๕๐๔/ว ๘๓)

• ขอเปลี่ยนแปลงวันประมงแห่งชาติ (นร ๐๕๐๔/ว ๘๕)

• ผลการประชุมการติดตามการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจและสังคมตามมติคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒ (นร ๐๕๐๔/ว ๘๗)

• การแต่งตั้ง โยกย้ายข้าราชการระดับสูง (นร ๐๕๐๔/ว ๘๘)

• สรุปภาวะเศรษฐกิจไตรมาสที่ ๑/๒๕๔๙ และแนวโน้มเศรษฐกิจปี ๒๕๔๙ (นร ๐๕๐๔/ว ๘๖)

• แนวทางปฏิบัติงานในช่วงระหว่างรอการเลือกตั้งและจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ (นร ๐๕๐๔/ว ๙๐)

• การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องมาตรการประหยัดพลังงาน (นร ๐๕๐๕/ว ๙๑)

• การขอความร่วมมือสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และองค์กรวิชาชีพเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินการโครงการขนาดใหญ่ (นร ๐๕๐๔/ว ๙๒)

• การเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็น "พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย" (นร ๐๕๐๔/ว ๙๓)

• คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๑๕/๒๕๔๙ เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนกัน (นร ๐๕๐๔/ว ๙๕)

• คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๑๗/๒๕๔๙ เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร (นร ๐๕๐๔/ว ๙๖)

• คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๑๓/๒๕๔๙ เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ (นร ๐๕๐๔/ว ๙๗)

• คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๑๔/๒๕๔๙ เรื่องแต่งตั้งประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่เอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ( นร ๐๕๐๔/ว ๙๙)

• แนวทางการออกเอกสารสิทธิให้ประชาชน (นร ๐๕๐๔/ว ๙๘)