หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• สรุปผลการหารือเรื่องมาตรการพลังงานระยะสั้น (นร ๐๕๐๔/ว ๖๗)

• ขอหยุดการปฏิบัติภารกิจ (นร ๐๕๐๔/ว ๖๘)

• การบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี และวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนพรรษา ๘๐ พรรษา (นร ๐๕๐๔/ว ๖๙)

• แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี (นร ๐๕๐๔/ว ๗๒)

• การรับรองข้อเสนอโครงการขอรับทุนสนับสนุนกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) (นร ๐๕๐๔/ว ๗๑)

• การบริหารงบประมาณภาครัฐช่วงครึ่งหลังปีงบประมาณ ๒๕๔๙ (นร ๐๕๐๔/ว ๗๓)

• มาตรการประหยัดพลังงาน (นร ๐๕๐๔/ว ๗๕)

• คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๙๒/๒๕๔๙ เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๔/ว ๗๖)