หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• นายกรัฐมนตรีขอลาพักจากการปฏิบัติหน้าที่ (นร ๐๕๐๔/ว ๕๖)

• แนวทางปฏิบัติราชการอันเนื่องมาจากนายกรัฐมนตรีขอลาพักการปฏิบัติหน้าที่ (นร ๐๕๐๓/ว ๕๗)

• การเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฐานะพระบิดาแห่งการถ่ายภาพไทยและการกำหนดวันนักถ่ายภาพไทย (นร ๐๕๐๗/ว ๖๑)

• รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (นร ๐๕๐๔/ว ๖๒)

• การดำเนินการเรื่องการสร้างพันธมิตรเพื่อการพัฒนา (Thailand : Partnership for Development) (นร ๐๕๐๔/ ว ๖๓)

• มาตรการเศรษฐกิจระยะสั้น ๘ เดือนหลังของปี ๒๕๔๙ (นร ๐๕๐๔/ว ๖๔)