หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• แนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร (นร ๐๕๐๔/ว ๓๖)

• การบริหารนโยบายเศรษฐกิจปี ๒๕๔๙ (นร ๐๕๐๔/ว ๓๗)

• เอกสารแปล เรื่อง "ที่สุดก็ซีอีโอ : ถึงเวลาของการนำองค์การอย่างมีสุจริตธรรม" (นร ๐๕๐๔/ว ๓๙)

• มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นรองประธานในคณะกรรมการนโยบายโครงการลงทุนพิเศษของรัฐเพื่อการพัฒนาประเทศ (กนค.) (นร ๐๕๐๔/ว ๔๐)

• การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการกลุ่มจังหวัดและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ (นร ๐๕๐๔/ว ๓๘)

• การบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี และวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา (นร ๐๕๐๔/ว ๔๑)

• ขอความร่วมมือแจ้งมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้ง (นร ๐๕๐๔/ว ๔๔)

• การประดับธง (นร ๐๕๐๔/ว ๔๕)

• การมอบหมายความรับผิดชอบโครงการ นโยบายของรัฐบาล (นร ๐๕๐๔/ว ๔๗)

• คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๕๙/๒๕๔๙ เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนกัน (นร ๐๕๐๔/ว ๔๘)

• มาตรการ และแผนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๔๙ (นร ๐๕๐๔/ว ๕๐)

• การเตรียมการจัดทำงบประมาณและการปรับปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ (นร ๐๕๐๔/ว ๕๑)

• แนวทางการผ่อนผันสำหรับรายการที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในไตรมาสที่ ๒ (นร ๐๕๐๔/ว ๕๒)

• ข้อเสนอสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (นร ๐๕๐๔/ว ๕๓)

• การดำเนินงานนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (นร ๐๕๐๔/ว ๕๔)