หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• การดำเนินนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๗)

• การปรับปรุงการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (นร ๐๕๐๓/ว ๑๘)

• การดำเนินงานของศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๙)

• การจัดทำทะเบียนประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และการขอตรวจสอบประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (นร ๐๕๐๗/ว ๒๐)

• ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินโครงการลงทุนพิเศษของรัฐเพื่อการพัฒนาประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ (นร ๐๕๐๓/ว ๒๑) Acrobat

• การกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ (นร ๐๕๐๔/ว ๒๓)

• การกำหนดวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นวันรัฐพิธี (นร ๐๕๐๗/ว ๒๒)

• การมอบหมายความรับผิดชอบโครงการ นโยบายของรัฐบาล (นร ๐๕๐๔/ว ๒๔ )

• การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (นร ๐๕๐๔/ว ๒๕)

• สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน (นร ๐๕๐๔/ว ๒๖)

• มอบหมายและมอบอำนาจให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี เพิ่มเติม (นร ๐๕๐๔/ว ๒๘)

• การดำเนินการตามยุทธศาสตร์สร้าง คนไทยแข็งแรง เมืองไทยแข็งแรง (Healthy Thailand) (นร ๐๕๐๔/ว ๒๗)

• การมอบหมายความรับผิดชอบของโครงการ นโยบายรัฐบาล (นร ๐๕๐๔/ว ๒๙)

• พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙

• การส่งเรื่องไปเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๔/ว (ร) ๔๕)

• การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง (CEO Retreat II)" (นร ๐๕๐๔/ว ๓๓)

• ยกเลิกการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ เดือนมีนาคม ๒๕๔๙ (นร ๐๕๐๔/ว (ร) ๔๘)