หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• การขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เรื่อง มาตรการบังคับเพื่อแก้ไข้ปัญหาด้านพลังงานของประเทศ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๗๗)

• การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ (นร ๐๕๐๓/ว ๑๗๙)

• คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๕๒/๒๕๔๙ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๒) (นร ๐๕๐๖/ว ๑๘๑)

• คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๕๔/๒๕๔๙ เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชกการแทนกัน (นร ๐๕๐๖/ว ๑๘๒)

• คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๕๓/๒๕๔๙ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๘๓)

• การจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๘๐)

• การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง การดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง (นร ๐๕๐๕/ว ๑๘๔)

• การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ วรรคสอง (นร ๐๕๐๕/ว ๑๘๖)

• ร่างพระราชบัญญัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ (นร ๐๕๐๓/ว ๑๘๕)

• การตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๑๘๙)

• การรวบรวมและกำหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลความคืบหน้าในการดำเนินการตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ สถานการณ์บ้านเมือง และวัตถุประสงค์ที่จะเสริมสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (นร ๐๕๐๖/ว ๑๙๑)

• วาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๙๒)