หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๐๔/๒๕๔๙ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๖๔)

• เรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายตามแนวปฏิบัติเดิม (นร ๐๕๐๖/ว ๑๖๓)

• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) (นร ๐๕๐๖/ว ๑๖๕)

• ข้อเสนอแนะที่สำคัญต่อรัฐบาล (นร ๐๕๐๖/ว ๑๖๖)

• วาระแห่งชาติของรัฐบาล (การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ฯ และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฯ ) (นร ๐๕๐๖/ว ๑๖๗)

• พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน (นร ๐๕๐๖/ว ๑๖๘)

• วาระแห่งชาติของรัฐบาล (การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ฯ และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฯ ) (นร ๐๕๐๖/ว ๑๗๐)

• ทูลเกล้า ฯ ถวายพระราชสมัญญา "พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย" (นร ๐๕๐๖/ว ๑๗๑)

• ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง การกำหนดโครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตามมาตรา ๔ (๘) ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๗๒)

• ขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีความประสงค์สมัครเข้าปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในมหามงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ไม่ถือเป็นวันลา (นร ๐๕๐๖/ว ๑๗๓)

• สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ในปีงบประมาณ ๒๕๔๙ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๗๕)

• สรุปผลการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๒/๒๕๔๙ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๗๖)