หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• การน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (นร ๐๕๐๖/ว ๑๔๕)

• คณะกรรมการต่าง ๆ ที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง (นร ๐๕๐๖/ว ๑๔๗)

• การกำหนดวิธีการประชุมคณะรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๒/ว (ร) ๒๐๕ )

• แนวทางในการบริหารราชการของคณะรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๐)

• คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๙๑/๒๕๔๙ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๒)

• คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๙๐/๒๕๔๙ เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน (นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๑)

• ร่างพระราชบัญญัติที่ค้างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา (นร ๐๕๐๓/ว ๑๕๕)

• การเสนอให้คณะกรรมการต่าง ๆ ที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคงอยู่ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๖)

• การยกเว้นการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน (นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๗)

• ยุทธศาสตร์การจัดสรรและวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๙)

• ขออนุมัติหลักการการจัดเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ (นร ๐๕๐๖/ว(ร)๒๒๐)

• เรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายตามแนวปฏิบัติเดิม (นร ๐๕๐๖/ว ๑๖๐)

• การเสนอเรื่องเกี่ยวกับการแต่งตั้งและคงไว้ของคณะกรรมการตามมติคณะรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๑๖๑)