หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• การปรับปรุงโครงสร้างกรมประชาสัมพันธ์ (นร ๐๕๐๔ / ว ๑)

• การจัดทำโครงการก่อสร้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ (นร ๐๕๐๔/ว ๒)

• มอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (นร ๐๕๐๔/ว ๔)

• การยุติการดำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (จำนวน ๕๕ เรื่อง) (นร ๐๕๐๔/ว ๕)

• การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ (นร ๐๕๐๔/ว(ร) ๗)

• รายงานผลการจัดสัมมนาโครงการ "สื่อท้องถิ่นกับนโยบายรัฐบาล" ครั้งที่ ๓ (นร ๐๕๐๔/ว ๓)

• มอบหมายและมอบอำนาจให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี เพิ่มเติม (นร ๐๕๐๔/ว ๗)

• การจัดตั้งศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (นร ๐๕๐๔/ว ๙)

• แต่งตั้งคณะกรรมการประสานการดำเนินงานภายใต้นโยบายสร้างพันธมิตรเพื่อการพัฒนา (นร ๐๕๐๔/ว ๑๐)

• แต่งตั้งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยสิทธิเสรีภาพและความยุติธรรม (นร ๐๕๐๔/ว ๑๒)

• แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่ออำนวยความยุติธรรมและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๑)

• การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีกรณีเป็นเรื่องเกี่ยวกับความตกลงเมืองพี่เมืองน้อง และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของไทยกับต่างประเทศ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๓)

• ยุทธศาสตร์การจัดสรรและวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๔)

• คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๒/๒๕๓๙ เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๕)

• การตรวจสอบคำสั่งนายกรัฐมนตรี และมติคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๖)