หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• การยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาก่อนการเสนอร่างกฎหมายและเรื่อง การเร่งรัดร่างกฎหมายที่มีความจำเป็นต้องเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล (นร ๐๕๐๕/ว ๑๔๙)

• แนวทางการดำเนินการในการเสนอเรื่องที่เกี่ยวกับการขอขยายระยะเวลาและ / หรือเปลี่ยนแปลงวงเงินเพื่อก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๕๒)

• การแต่งตั้งผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๕)

• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (นร ๐๕๐๓/ ว ๑๕๔)

• รายงานสถานะการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS จนถึงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๘ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๕๖)

• รายงานสถานะการเบิกจ่ายในระบบ (GFMIS) จนถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๘ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๕๗)

• สรุปผลการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยธรณีพิบัติ (Tsunami) ในภาพรวม (นร ๐๕๐๔/ว ๑๕๙)

• การยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๑๖๑)

• ขอกันเงินงบกลางปีงบประมาณ ๒๕๔๘ ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรณีพิบัติ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๖๐)

• มติคณะรัฐมนตรีที่เป็นการสั่งการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๖๒)

• การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ (นร ๐๕๐๓/ว ๑๖๓)