หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• สรุปผลการประชุมคณะกรรมการมาตรการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในช่วง ๖ เดือนหลังของปี ๒๕๔๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๔๘ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๗)

• การแต่งตั้ง โยกย้าย ข้าราชการระดับสูง (ปี ๒๕๔๘) (นร ๐๕๐๗/ว ๑๒๙)

• การเก็บข้อมูลการใช้พื้นที่เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบอ้างอิง (นร๐๕๐๔/ว๑๒๘)

• มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน (นร ๐๕๐๔/ว ๑๓๐)

• คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๘๒/๒๕๔๘ เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร (นร ๐๕๐๔/ว ๑๓๒)

• ่คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๘๑/๒๕๔๘ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๔/ว ๑๓๑)

• ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๓๓)

• คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๙๗/๒๕๔๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี รวม ๗ คณะ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๓๔)

• แนวทางการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการและผู้ว่าราชการจังหวัด (นร ๐๕๐๔/ว ๑๓๕)

• การพิจารณามติคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๖)

• ความร่วมมือของส่วนราชการในการบูรณาการแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับพื้นที่และบุคคล (คาราวานแก้จน) (นร ๐๕๐๔/ว ๑๓๘)

• การแก้ไขเพิ่มเติมประกาศเกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉิน (นร ๐๕๐๓/ว ๑๓๙)

• คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๐๔/๒๕๔๘ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๔/ว ๑๔๐)

• การบริหารอัตราข้าราชการพลเรือนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๔/ว ๑๔๒)

• การบริหารจัดการแก้ไขปัญหา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีเอกภาพ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๔๓)

• การมอบหมายผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบธรณีพิบัติภัย (นร ๐๕๐๔/ว ๑๔๔)

• การแก้ไขปัญหาสังคม (นร ๐๕๐๔/ว๑๔๕)

• การยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์ไว้ใช้ในราชการ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๔๖)

• การมอบหมายงานให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๔๗)

• แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ในการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและอำนวยการการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๔๘)