หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• การตรวจสอบสภาพอาคารของส่วนราชการ (นร ๐๕๐๓/ว ๑๐๖)

• การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รายจ่ายลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และการเตรียมการสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๐๘)

• รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC) เดือนกุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคม ๒๕๔๘ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๐๙)

• การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ (นร ๐๕๐๓/ว ๑๑๐)

• การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รายจ่ายลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และการเตรียมการสำหรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ (ให้ส่วนราชการแจ้งยืนยันอีกครั้ง) (นร ๐๕๐๔/ว ๑๑๑)

• มาตรการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในช่วง ๖ เดือนหลังของปี ๒๕๔๘ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๑๓)

• ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง การดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) (นร ๐๕๐๔/ว ๑๑๔)

• มาตรการบังคับเพื่อการแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของประเทศ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๑๖)

• รายงานสรุปประเด็นสำคัญ ความคืบหน้าและแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามปฏิญญากรุงเทพ ฯ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๑๕)

• การพิจารณาทบทวนอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี ๒๕๔๘ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๑๗)

• ผลการประชุมสุดยอดผู้นำ ๖ ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ ๒ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๑๘)

• การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รายจ่ายลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และการเตรียมการสำหรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ (ให้ส่วนราชการแจ้งยืนยันอีกครั้ง) (นร ๐๕๐๔/ว ๑๑๙)

• การดำเนินการตามมาตรการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในช่วง ๖ เดือนหลังของปี ๒๕๔๘ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๒๑)

• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (นร ๐๕๐๓/ว ๑๒๒)

• พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (นร ๐๕๐๓/ว ๑๒๔)