หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• ตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติ (นร ๐๕๐๔/ว ๙๑)

• การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ (นร ๐๕๐๔/ว ๙๒)

• นโยบายและพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (นร ๐๕๐๔/ว ๙๓)

• การจัดระเบียบการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเติมเงิน (Prepaid SIM Card) (นร ๐๕๐๔/ว ๙๔)

• งบประมาณสนับสนุนการกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการกรุงเทพมหานครของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๔/ว ๙๖)

• การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (นร ๐๕๐๔/ว ๙๘)

• การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ (นร ๐๕๐๖/ว (ล) ๗๖๕๔)

• การดำเนินงานโครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) (นร ๐๕๐๔/ว ๑๐๑)

• รายงานภาพรวมสถานภาพของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๐๒)

• การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รายจ่ายลงทุน) ประจำปี ๒๕๔๘ และการเตรียมการสำหรับงบประมาณประจำปี ๒๕๔๙ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๐๔)

• แนวทางการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชนในภาพรวม (นร ๐๕๐๔/ว ๑๐๕)