หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอต่อรัฐสภา (นร ๐๕๐๓/ว ๖๘)

• การประกันภัยทรัพย์สินของรัฐ (นร ๐๕๐๕/ว ๖๙)

• การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (นร ๐๕๐๔/ว ๗๑)

• การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ (นร ๐๕๐๔/ว ๗๒)

• รายงานความก้าวหน้าโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน (นร ๐๕๐๔/ ว ๗๖)

• มาตรการประหยัดพลังงาน (นร ๐๕๐๔/ว ๗๓)

• ยุทธศาสตร์การจักสรรและวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ (นร ๐๕๐๔/ว ๗๔)

• รายงานภาพรวมสถานภาพของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ (นร ๐๕๐๔/ว ๗๕)

• เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๔๘ (นร ๐๕๐๔/ว ๗๗)

• การจัดงานบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายพระราชกุศล ๔๐๐ ปี แห่งการสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (นร ๐๕๐๔/ว ๘๐)

• คณะกรรมการต่าง ๆ ที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง (นร ๐๕๐๔/ว ๘๑)

• การระงับการก่อสร้างถนนบริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ (นร ๐๕๐๔/ว ๗๙)

• คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๗๗/๒๕๔๘ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) เพิ่มเติม (นร ๐๕๐๔/ว ๘๓)

• การจ้างที่ปรึกษาไทย (นร ๐๕๐๔/ว ๘๔)

• การประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction) (นร ๐๕๐๔/ว ๘๕)

• การมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติม (นร ๐๕๐๔/ว ๘๖)

• ผลการประชุมเพื่อมอบนโยบายการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (นร ๐๕๐๔/ว ๘๘)

• การตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่ไม่จำเป็นและขัดกฎหมาย (นร ๐๕๐๕/ว ๘๙)