หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคคลที่ช่วยเหลือผู้ประสบธรณีพิบัติภัย "สึนามิ" (นร ๐๕๐๗/ว ๕๒)

• คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๐๕/๒๕๔๘ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๒) (นร ๐๕๐๔/ว ๕๖)

• การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ วรรคสอง (นร ๐๕๐๕/ว ๕๗)

• การกวดขันการทุจริตคอร์รัปชั่น (นร ๐๕๐๔/ว ๕๙)

• แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๔/ว ๕๘)

• การเตรียมการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ต่าง ๆ (นร ๐๕๐๔/ว ๖๒)

• การกำหนดโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๔ (๘) ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่อง และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ (นร ๐๕๐๔/ว ๖๓)

• การส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๖๑)