หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• แนวทางการผ่อนผันสำหรับรายการที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกผันได้ทันภายในไตรมาสที่ ๒ (นร ๐๕๐๔/ว ๒๘)

• ปัญหาและอุปสรรคในการปรับปรุงระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) (นร ๐๕๐๔/ว ๓๐)

• การบูรณาการกฏหมาย (นร ๐๕๐๔/ว ๓๓)

• คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๖๑/๒๕๔๘ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฎิบัติราชการแทนนายกรัฐสมนตรี (นร ๐๕๐๔/ว๒๙)

• คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๖๐/๒๕๔๘ เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีและปฏิบัติราชการแทนกัน (นร ๐๕๐๔/ว ๓๒)

• คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๖๒/๒๕๔๘ เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร (นร ๐๕๐๔/ว ๓๖)

• คณะกรรมการต่าง ๆ ที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง (นร ๐๕๐๔/ว ๓๙)

• เรื่องที่เป็นการมอบอำนาจตามแนวปฏิบัติเดิม (นร ๐๕๐๔/ว ๔๑)

• การจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ในส่วนภูมิภาคในช่วงรัฐบาลใหม่ (นร ๐๕๐๔/ว ๔๓)

• คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๘๙/๒๕๔๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี รวม ๖ คณะ (นร ๐๕๐๔/ว ๔๒)

• การกำหนดประเภทร่างกฎกระทรวงเกี่ยวกับนโยบายสำคัญที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามมาตรา ๔ ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ (นร ๐๕๐๓/ว ๔๕)

• ร่างพระราชบัญญัติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นร ๐๕๐๓/ว ๔๘)

• ร่างพระราชบัญญัติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ (นร ๐๕๐๓/ว ๔๖)

• แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับญัตติ รายงาน และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา (นร ๐๕๐๓/ว ๔๗)

• หลักปฏิบัติและแบบเกี่ยวกับการตอบกระทู้ถาม (นร ๐๕๐๓/ว ๔๙)

• ร่างแผนพัฒนากฎหมายแห่งชาติ (นร ๐๕๐๓/ว ๕๑)