หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• แนวทางการจัดระเบียบของระบบกระบวนการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชน (นร ๐๕๐๔/ว ๒๑๓)

• รายงานผลการติดตามมาตรการเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังของปี ๒๕๔๘ ครั้งที่ ๕/๒๕๔๘ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๑๕)

• การวางแบบกฎหมาย (การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายหลายฉบับโดยร่างพระราชบัญญัติฉบับเดียว) (นร ๐๕๐๓/ว ๒๑๔)

• ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง แนวทางและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยราชการของไทย (นร ๐๕๐๔/ว ๒๑๖)

• การกำหนดวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นวันรัฐพิธี (นร ๐๕๐๔/ว ๒๑๗)

• การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [Govemment Fiscal Management Information System: GFMIS] และการจัดหาพัสดุโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (นร ๐๕๐๕/ว ๒๑๙)

• มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนตามนโยบายขจัดความยากจน (นร ๐๕๐๔/ว ๒๑๘)

• ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ (นร ๐๕๐๔/ว ๒๒๑)

• การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง การอวยพรวันขึ้นปีใหม่ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๒๔)

• การแก้ไขปัญหาการสมยอมราคาในการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction) (นร ๐๕๐๔/ว ๒๒๓)

• การมอบหมายให้มีผู้เข้าร่วมประชุมและติดตามเจรจาเศรษฐกิจการค้าในเวทีระหว่างประเทศ (นร ๐๕๐๔/ว ๒๒๗)

• การดำเนินการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction) (นร ๐๕๐๔/ว ๒๒๘)

• ผลการดำเนินงานของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ส่วนแยกจังหวัดยะลา (สทท.๑๑ ยะลา) (นร ๐๕๐๔/ว ๒๒๙)

• งดการประชุมคณะรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๔/ว (ร) ๓๐๓)

• คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๕๑๖/๒๕๓๘ เรื่อง แต่งตั้งประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (นร ๐๕๐๔/ว ๒๓๐)

• รายงานผลการติดตามมาตรการเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังของปี ๒๕๔๘ ครั้งที่ ๖/๒๕๔๘ (นร ๐๕๐๔/ว ๒๓๒)

• ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการจัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๓๑)