หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงพัฒนาการบริการของรัฐ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๙๐)

• คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๔๔๐/๒๕๔๘ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๔/ว ๑๘๙)

• คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๔๓๙/๒๕๔๘ เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีและมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๔/ว ๑๙๑)

• การประดับธง การสำรวจโบราณสถานและโบราณวัตถุ และการต่อเรือตรวจการณ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๘๗)

• มาตรการการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (นร ๐๕๐๔/ว ๑๘๘)

• รายงานสถานะการเบิกจ่ายประจำปี ๒๕๔๘ ในระบบ GFMIS จนถึงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๘ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๙๒)

• คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๔๔๒/๒๕๔๘ เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร (นร ๐๕๐๔/ว ๑๙๓)

• คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๔๕๔/๒๕๔๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี รวม ๗ คณะ (นร ๐๕๐๓/ว ๑๙๔)

• รายงานผลการอนุมัติงบประมาณตามโครงการในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของจังหวัดที่นายกรัฐมนตรีไปตรวจราชการ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๙๕)

• การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง การพิจารณาการกระทำผิดวินัยของข้าราชการ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๗)

• วันหยุดราชการช่วงเทศกาลปีใหม่ปี ๒๕๔๙ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๙๙)

• การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทาการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๐๐)

• การกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เป็นการเลือกตั้งทั่วไป และวันหยุดราชการช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๔๙ (นร ๐๕๐๔/ว ๒๐๒)

• การจัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๔/ว ๒๐๑)

• รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (นร ๐๕๐๔/ว ๒๐๔)

• การประดับธงตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (นร ๐๕๐๔/ว ๒๐๖)

• การจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (นร ๐๕๐๔/ว ๒๐๗)

• แนวทางการดำเนินงานโครงการลงทุนขนาดใหญ่ (Mega Project) ของภาครัฐ (นร ๐๕๐๔/ว ๒๐๘)

• ความก้าวหน้าการจัดทำแนวทางการจัดทำรายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี (นร ๐๕๐๔/ว ๒๐๕)

• มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ (นร ๐๕๐๔/ว ๒๐๙)

• การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (นร ๐๕๐๔/ว ๒๑๐)