หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• กรอบและงบประมาณประจำปี ๒๕๔๙ ของรัฐวิสาหกิจ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๖๕)

• โครงการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (นร ๐๕๐๔/ว ๑๖๔)

• การแต่งตั้งผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๑๖๘)

• การแก้ไขปัญหาใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๖๗)

• การทำประกันภัยใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๗๑)

• การยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง แผนปฏิบัติการบรรเทาปัญหาการว่างงาน (นร ๐๕๐๕/ว (ล) ๑๕๓๑๒)

• การเสนอเรื่องและการชี้แจงต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๗๒)

• มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้ง (นร ๐๕๐๔/ว ๑๗๖)

• การเตรียมการจัดทำงบประมาณและการกำหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๗๕)

• มาตรการการปรับโครงสร้างหนี้ภาคประชาชน (นร ๐๕๐๔/ว ๑๘๑)

• รายงานผลการติดตามมาตรการเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปี ๒๕๔๘ ครั้งที่ ๔/๒๕๔๘ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๘๓)

• รายงานสรุปความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ CFO (นร ๐๕๐๔/ว ๑๘๖)

• ผลการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๔/ว ๑๘๕)