หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• การคำนวณอัตราค่าเช่ารถของส่วนราชการ (นร ๐๕๐๔/ว ๒)

• การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบธรณีพิบัติใน ๖ จังหวัดภาคใต้ (นร ๐๕๐๔/ว ๖)

• การดำเนินการแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบธรณีพิบัติภัย (Tsunami) ใน ๖ จังหวัดภาคใต้ (นร ๐๕๐๔/ว ๗)

• รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๗ (นร ๐๕๐๔/ว ๕)

• แนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบธรณีพิบัติในพื้นที่ ๖ จังหวัดภาคใต้ (นร ๐๕๐๔/ว ๘)

• การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖- ๒๕๔๗ (นร ๐๕๐๔/ว ๙)

• การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรณีพิบัติ ๖ จังหวัดภาคใต้ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๑)

• แนวทางปฏิบัติและการดำเนินการในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘) (นร ๐๕๐๔/ว ๑๒)

• สรุปภารกิจที่ต้องดำเนินการหลังเสร็จสิ้นการเลือกตั้งและเมื่อมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๔)

• การเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะพระบิดาแห่งการถ่ายภาพไทย และการกำหนดวันนักถ่ายภาพไทย (นร ๐๕๐๗/ ว ๑๓)