หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• แนวทางการผ่อนผันสำหรับรายการที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในสิ้นเดือน (นร ๐๕๐๔/ว ๑๗๗)

• มาตรการประหยัดพลังงานในภาวะราคาน้ำมันแพง และเรื่อง สรุปผลการหารือมาตรการประหยัดพลังงานในส่วนที่เกี่ยวกับเวลาปิดห้างสรรพสินค้าซุปเปอร์สโตร์และดิสเคานท์สโตร์ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๗๘)

• แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งและรักษาราชการแทน (นร ๐๕๐๗/ว ๑๗๙)

• คำวินิจฉัยศาลปกครอง จำนวน ๔ เรื่อง (นร ๐๕๐๓/ว ๑๘๐)

• การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถยนต์ประจำตำแหน่ง (นร ๐๕๐๔/ว ๑๘๒)

• การประกันภัยให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นร ๐๕๐๔/ว๑๘๓)

• ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการปรับชั้นความลับสำหรับเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๔/ว ๑๘๔)

• ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๘๗)

• การเข้าเป็นประเทศคู่เจรจาของ Pacific Islands Forum (PIF) (นร ๐๕๐๔/ว ๑๘๖)

• การก่อหนี้จากต่างประเทศ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๘๙)

• ขอให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเคร่งครัด (นร ๐๕๐๔/ว ๑๘๘)

• ผลการพิจารณาแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเงินเหลือจ่าย/เงินที่ลดได้มาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๙๑)

• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๗ (นร ๐๕๐๓/ว ๑๙๒)

• การปรับปรุงค่าตอบแทนเพื่อช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น (ระยะเฉพาะหน้า) (นร ๐๕๐๔/ว ๒๐๐)