หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

•  การติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะครึ่งแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) (นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๖)

• การดำเนินงานโครงการปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณตามแนวเส้นทางจราจร (นร ๐๕๐๔/ว ๑๕๘)

• การสำรวจข้อมูลสำมะโนประชากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๕๙)

• ห้ามรัฐมนตรีและข้าราชการบริจาค มอบสิ่งของ หรือเงินช่วยเหลือใด ๆ ในช่วงระยะเวลา ๖๐ วัน ก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นร ๐๕๐๔/ว ๑๖๑)

• เร่งรัดการดำเนินโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายสำรองเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ๕๙,๐๐๐ ล้านบาท (นร ๐๕๐๔/ว ๑๖๒)

• ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน (นร ๐๕๐๔/ว ๑๖๓)

• การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่บุคลากรของรัฐที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส (นร ๐๕๐๔/ว ๑๖๘)

• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ (นร ๐๕๐๓/ว ๑๖๗)

• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลหรือเงินสินบนคดีผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซีดีหรือผลิตภัณฑ์เทปที่ละเมิดต่อกฎหมาย (นร ๐๕๐๓/ว ๑๖๖)

• การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (นร ๐๕๐๔/ว ๑๖๙)

• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการหลวง พ.ศ. ๒๕๔๗ (นร ๐๕๐๓/ว ๑๗๐)

• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การซัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ (นร ๐๕๐๓/ว ๑๗๑)

• ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. .... และร่างระเบียบว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ (นร ๐๕๐๓/ว ๑๗๒)

• แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๗๓)

• การปฏิบัติของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐต่ออดีตผู้นำและผู้บริหารระดับสูงของประเทศ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๗๕)

• ขอความร่วมมือแจ้งรายชื่อเพื่อการปรับปรุงข้อมูลของผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย (นร ๐๕๐๗/ว ๑๗๔)

• แนวทางปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ตามระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๗ (นร ๐๕๐๗/ว ๑๗๖)