หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• การเข้าชี้แจงต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎร (นร ๐๕๐๓/ว ๑๓๗)

• การพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) (นร ๐๕๐๔/ว ๑๓๖)

• คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๖๒/๒๕๔๗ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๔/ว ๑๓๘)

• คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๖๑/๒๕๔๗ เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีและปฏิบัติราชการแทนกัน (นร ๐๕๐๔/ว ๑๔๐)

• คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๖๓/๒๕๔๗ เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (นร ๐๕๐๔/ว ๑๓๙)

• ให้คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี รวม ๗ คณะ ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๕๓/๒๕๔๗ ปฏิบัติไปตามอำนาจหน้าที่เดิม (นร ๐๕๐๔/ว ๑๔๒)

• การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ (นร ๐๕๐๓/ว ๑๔๓)

• วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา (นร ๐๕๐๔/ว ๑๔๔)

• คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๗๓/๒๕๔๗ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลและติดตามการดำเนินการตามนโยบาย (นร ๐๕๐๔/ว ๑๔๖)

• คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๗๒/๒๕๔๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมาธิการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี รวม ๘ คณะ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๔๕)

• แนวทางการผ่อนผันสำหรับรายการที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกผันได้ทันภายในไตรมาสที่ ๓ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๔๗)

• ข้าราชการตำรวจขออนุญาตลาป่วยเกิน ๑ ปี (จ่าสิบตำรวจ อภิวัฒน์ รักแก้ว) (นร ๐๕๐๔/ว ๑๔๘)

• การแต่งตั้ง โยกย้าย ข้าราชการระดับสูง (นร ๐๕๐๔/ว ๑๔๙)

• โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System-GFMIS) (นร ๐๕๐๔/ว ๑๕๐)

• การปฏิบัติต่อประเทศอียิปต์ ซีเรีย ซาอุดีอาระเบียและปากีสถาน (นร ๐๕๐๔ /ว ๑๕๑)

• แต่งตั้งผู้แทนการค้าไทย (Thai Trade Representative) เพิ่มเติม (นายประวิช รัตนเพียร) (นร ๐๕๐๔/ ว ๑๕๒)

• วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา (นร ๐๕๐๕/ว ๑๕๔)

• หลักเกณฑ์การกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (๒๓,๔๐๐๐ ล้านบาท) (นร ๐๕๐๔/ว ๑๕๓)