หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• การชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงต่อสื่อมวลชนในเรื่องต่าง ๆ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๒๐)

• การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง การฝากเงินของกระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ องค์การ และบริษัทต่าง ๆ ของรัฐบาล (นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๑)

• การซื้อผลิตภัณฑ์โครงการส่วนพระองค์ด้วยกรณีพิเศษ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๒๒)

• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากองค์กรธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๔๗ (นร ๐๕๐๓/ว ๑๒๓)

• ขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑๙/๒๕๔๗ เรื่อง การประกันภัยให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๒๕)

• การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงาน (นร ๐๕๐๔/ว ๑๒๗)

• การสมัครเข้ารับการเลือกตั้งในตำแหน่งต่าง ๆ ขององค์การระหว่างประเทศ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๒๙)

• สถานการณ์ความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๓๑)

• การนำบทบัญญัติในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ส่วนที่ ๘ การบังคับทางปกครอง มาใช้บังคับ (นร ๐๕๐๓/ว ๑๓๔)

• มาตรการเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการแจ้งให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามญัตติ รายงาน และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา (นร๐๕๐๓/ว ๑๓๕)