MENUMENU

หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๗ เรื่อง การทำสัญญาสัมปทานระหว่างรัฐกับเอกชน (นร ๐๕๐๔/ว ๑๐๐)

• การให้ความช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ ๓ จังหวัดภาคใต้ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๐๓)

• การตรวจสอบอาคาร (นร ๐๕๐๔/ว ๑๐๕)

• การประกันภัยให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๐๗)

• ขอมาตรการในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๐๙)

• การปรับปรุงอัตราเบี้ยกรรมการรัฐวิสาหกิจ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๐)

• แนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๑๑)

• การเดินทางไปตรวจราชการภาคใต้ของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๔/ว ๑๑๓)

• แนวทางการจัดทำความเห็น ผลการพิจารณา และผลการดำเนินการในเรื่องที่สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๔/ว ๑๑๔)

• การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงาน (นร ๐๕๐๔/ว ๑๑๘)