หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ (นร ๐๕๐๔/ว ๗๑)

• แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินคดีปกครองกรณีมีผู้ฟ้องร้องคณะรัฐมนตรีต่อศาลปกครองเพื่อให้เพิกถอนมติคณะรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๔/ว ๗๓)

• แนวทางการผ่อนผันสำหรับรายการที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในไตรมาสที่ ๒ (นร ๐๕๐๔/ว ๗๔)

• มาตรการที่ ๓ มาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ (นร ๐๕๐๔/ว ๗๕)

• แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับญัตติ รายงาน หรือข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา (นร ๐๕๐๓/ว ๗๖)

• แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมติ รายงาน หรือข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา (นร ๐๕๐๓/ว ๗๖)

• กรอบแนวทางการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๔๙ (นร ๐๕๐๔/ว ๗๘)

• คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๗๖/๒๕๔๗ เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีเฉพาะกรณีเร่งด่วนและที่เกี่ยวกับกฎหมาย (นร ๐๕๐๔/ว ๘๑)

• หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจ (นร ๐๕๐๔/ว ๘๒)

• ปัญหาการเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมของกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค (นร ๐๕๐๓/ว ๘๐)

• พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๔๗ (นร ๐๕๐๓/ว ๘๓)

• การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงนำร่องเพิ่มเติม (นร ๐๕๐๔/ว ๘๕)

• การเตรียมทรัพยากรบุคคลของประเทศเพื่อรองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ (นร ๐๕๐๔/ว ๘๙)

• การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (นร ๐๕๐๔/ว ๘๘)

• การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และด้านความมั่นคง) (นร ๐๕๐๔/ว ๙๑)

• การดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ (นร ๐๕๐๓/ว ๙๒)

• การกำหนดขอบเขตสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินสำหรับรัฐวิสาหกิจ (นร ๐๕๐๔/ว ๙๓)

• พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ (นร ๐๕๐๓/ว ๙๕)

• การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นร ๐๕๐๔/ว ๙๖)

• การสร้างงานและสร้างอาชีพใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นร ๐๕๐๔/ว ๙๗)

• การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้แก่ประชาชน (นร ๐๕๐๓/ว ๙๘)

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของท่านได้โดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ เพื่อจดจำตัวเลือกต่างๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรียังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ ไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

บันทึกการตั้งค่า