หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ (นร ๐๕๐๔/ว ๗๑)

• แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินคดีปกครองกรณีมีผู้ฟ้องร้องคณะรัฐมนตรีต่อศาลปกครองเพื่อให้เพิกถอนมติคณะรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๔/ว ๗๓)

• แนวทางการผ่อนผันสำหรับรายการที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในไตรมาสที่ ๒ (นร ๐๕๐๔/ว ๗๔)

• มาตรการที่ ๓ มาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ (นร ๐๕๐๔/ว ๗๕)

• แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับญัตติ รายงาน หรือข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา (นร ๐๕๐๓/ว ๗๖)

• แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมติ รายงาน หรือข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา (นร ๐๕๐๓/ว ๗๖)

• กรอบแนวทางการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๔๙ (นร ๐๕๐๔/ว ๗๘)

• คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๗๖/๒๕๔๗ เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีเฉพาะกรณีเร่งด่วนและที่เกี่ยวกับกฎหมาย (นร ๐๕๐๔/ว ๘๑)

• หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจ (นร ๐๕๐๔/ว ๘๒)

• ปัญหาการเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมของกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค (นร ๐๕๐๓/ว ๘๐)

• พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๔๗ (นร ๐๕๐๓/ว ๘๓)

• การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงนำร่องเพิ่มเติม (นร ๐๕๐๔/ว ๘๕)

• การเตรียมทรัพยากรบุคคลของประเทศเพื่อรองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ (นร ๐๕๐๔/ว ๘๙)

• การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (นร ๐๕๐๔/ว ๘๘)

• การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และด้านความมั่นคง) (นร ๐๕๐๔/ว ๙๑)

• การดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ (นร ๐๕๐๓/ว ๙๒)

• การกำหนดขอบเขตสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินสำหรับรัฐวิสาหกิจ (นร ๐๕๐๔/ว ๙๓)

• พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ (นร ๐๕๐๓/ว ๙๕)

• การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นร ๐๕๐๔/ว ๙๖)

• การสร้างงานและสร้างอาชีพใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นร ๐๕๐๔/ว ๙๗)

• การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้แก่ประชาชน (นร ๐๕๐๓/ว ๙๘)