MENUMENU

หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• ขอให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการประกันตัวผู้ต้องหาคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (นร ๐๕๐๕/ว๔๗)

• การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทู้ถาม (นร ๐๕๐๓/ว ๕๑)

• ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (นร ๐๕๐๔/ว ๕๐)

• การเร่งรัดกระบวนการตรากฎหมายของคณะรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๓/ว ๕๒)

• การเร่งรัด ติดตามการดำเนินงานตามข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ (นร ๐๕๐๔/ว ๕๓)

• คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๔๒/๒๕๔๗ เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีและปฏิบัติราชการแทนกัน (นร ๐๕๐๔/ว ๕๖)

• คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๕๓/๒๕๔๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี รวม ๗ คณะ (นร ๐๕๐๔/ว ๖๐)(Acrobat)

• โครงการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ค่ายฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต (นร ๐๕๐๔/ว ๖๓)

• รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Govemment Contact Center : GCC) ครั้งที่ ๒/๒๕๔๗ (นร ๐๕๐๔ู/ว ๖๒)

• การลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพย์สิน ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๘ (นร ๐๕๐๗/ ว ๖๕)

• ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม) และยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ด้านความมั่นคง) (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ) (นร ๐๕๐๔/ว ๖๖)

• รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ (นร ๐๕๐๕/ว ๖๗)

• การแต่งตั้ง โยกย้ายข้าราชการ (นร ๐๕๐๔/ว ๖๙)