หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• ผู้ช่วยรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๒๒ )

• มาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง (นร ๐๕๐๔/ว ๒๓)

• การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการที่เข้าร่วมมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง (นร ๐๕๐๗/ว ๒๕)

• รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนและติดตามการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี (ป.ท.) ครั้งที่ ๑/๒๕๔๖ (นร ๐๕๐๔/ว ๒๔)

• คำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ให้เพิกถอนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 กันยายน ๒๕๔๓ ที่เห็นชอบมติคณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ ที่ให้สิทธิพิเศษแก่องค์การโทรศัทพ์แห่งประเทศไทย (ทศท.) ในการให้บริการเลขหมายโทรศัพท์ของ ทศท. แก่หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ (นร ๐๕๐๓/ว ๒๖)

• โครงการร่วมใจจากองค์กร และ/หรือโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด (นร ๐๕๐๔/ว ๒๗)

• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอรับสิทธิพิเศษเกี่ยวกับการจำหน่ายภาชนะบรรจุย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากมันสำปะหลัง KU-GREEN (นร ๐๕๐๔/ว ๒๘)

• แนวทางการชี้แจงต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๔/ว ๒๙)

• การทำสัญญาสัมปทานระหว่างรัฐกับเอกชน (นร ๐๕๐๔/ว ๓๑)

• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการการไปทำงานต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๗ (นร ๐๕๐๓/ว ๓๐)

• การเตรียมการเพื่อการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดปัตตานี (นร ๐๕๐๔/ว ๓๓)

• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนให้ความช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้าน (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๗ (นร ๐๕๐๓/ว๓๒)

• การพิจารณาปรับปรุงจำนวนวันหยุดราชการ (นร ๐๕๐๔/ว ๓๘)

• การปรับปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ (นร ๐๕๐๔/ว ๓๙)

• การปรับปรุงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำสำหรับลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ (นร ๐๕๐๔/ว ๔๐)

• การให้ความช่วยเหลือแก่ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเนื่องมาจากปัญหาความไม่สงบในภาคใต้ (นร ๐๕๐๔/ว ๔๓)