หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๗ (นร ๐๕๐๗/ว ๒๕๐)

• ขอเสนอให้การบังคับใช้กฎหมาย "ห้ามจำหน่ายสุรา - บุหรี่แก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี" ให้เป็นรูปธรรม (นร ๐๕๐๔/ว ๒๕๑)

• ขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ เรื่อง ข้อเสนอการจัดทำแผนงานงบประมาณในเชิงบรูณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ (นร ๐๕๐๔/ว ๒๕๔)

• การตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมาย (นร ๐๕๐๓/ว ๒๕๓)

• รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC) ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๔๗ (นร ๐๕๐๔/ว ๒๕๖)

• ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ (นร ๐๕๐๔/ว ๒๕๕)

• เอกสารชี้แจงข้อเท็จจริงการบิดเบือนคำสอนศาสนาอิสลามในเอกสารการต่อสู้ที่ปัตตานี (เบอร์จีฮาด ดิ ปัตตานี) (นร ๐๕๐๔/ว ๒๕๗)

• ขอให้กำลังพลที่มาปฏิบัติงานในการแก้ปัญหาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษการสู้รบ (นร ๐๕๐๔/ว ๒๕๙)

• มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๔/ว ๒๖๐)

• การรณรงค์ซื้อสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๘ (นร ๐๕๐๔/ว ๒๖๑)

• ร่างข้อเสนอการจัดทำงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ (นร ๐๕๐๔/ว ๒๖๔)

• การจัดงานวันยางพาราแห่งชาติปี ๒๕๔๗ (นร ๐๕๐๔/ว ๒๖๒)

• การดำเนินการกรณีธรณีพิบัติในจังหวัดภาคใต้ (นร ๐๕๐๔/ว ๒๖๘)

• การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง (CEO Retreat) (นร ๐๕๐๔/ว ๒๖๕)

• การเปลี่ยนชื่อรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน เป็น "สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานีสถาน" (นร ๐๕๐๗/ว ๒๖๙)

• แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอใช้เงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (นร ๐๕๐๔/ว ๒๗๒)

• รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (นร ๐๕๐๔/ว ๒๗๑)

• รายงานผลการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม (นร ๐๕๐๔/ว ๒๗๓)

• ขออนุมัติกระบวนการพัฒนากฎหมาย (นร ๐๕๐๓/ว ๒๗๐)