หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ (นร ๐๕๐๔/ว ๒๓๓)

• แนวทางการดำเนินการขั้นต่อไปในการพัฒนาระบบราชการ (นร ๐๕๐๔/ว ๒๓๖)

• มาตรการด้านงบประมาณ การเบิกจ่ายเงิน การพัสดุ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นร ๐๕๐๔/ว ๒๓๘)

• รายงานผลการดำเนินงานศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC) ครั้งที่ ๘/๒๕๔๗ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๔๗ (นร ๐๕๐๔/ว ๒๓๙)

• ทรงรับมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษ อยู่ในพระราชูปถัมภ์ (นร ๐๕๐๗/ว ๒๓๗)

• การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (นร ๐๕๐๔/ว ๒๔๑)

• ข้อเสนอการจัดทำแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ (นร ๐๕๐๔/ว ๒๔๓)

• การแสดงความร่วมมือร่วมใจเพื่อให้เกิดสันติภาพใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นร ๐๕๐๔/ว ๒๔๔)