หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• รายงานผลการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e- Auction) ครั้งที่ ๓ และผลคืบหน้าการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement) (นร ๐๕๐๔/ว ๒๐๓)

• การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือตามมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง (นร ๐๕๐๔/ว ๒๐๔)

• มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในวงราชการ (นร ๐๕๐๔/ว ๒๐๗)

• การช่วยเหลือลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวในระบบราชการ (นร ๐๕๐๔/ว ๒๐๖)

• การยุติมาตรการที่ ๓ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการ และนำมาตรการใหม่มาใช้ (นร ๐๕๐๔/ว ๒๐๕)

• รายงานผลคืบหน้า และมติคณะกรรมการปรับปรุงระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS (นร ๐๕๐๔/ว ๒๐๘)

• คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๒๖๐/๒๕๔๗ เรื่อง นโยบายและแนวทางการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๒๖๑/๒๕๔๗ เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารในกองอำนวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติส่วนหน้า (นร ๐๕๐๔/ว ๒๑๑)

• การให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฎิบัติงานในเขตพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นร ๐๕๐๔/ว๒๑๒)

• มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (นร ๐๕๐๔/ว ๒๑๕)

• มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๔/ว ๒๑๔)

• สรุปรายละเอียดงานในความรับผิดชอบของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๔/ว ๒๑๖)

• มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีและปฏิบัติราชการแทน (นร ๐๕๐๔/ว ๒๑๓)

• แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี รวม ๗ คณะ (นร ๐๕๐๔/ว ๒๑๗)

• ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาครัฐ (นร ๐๕๐๔/ว ๒๑๙)

• คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๘๖/๒๕๔๗ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลและติดตามการดำเนินการตามนโยบาย (นร ๐๕๐๔/ว ๒๑๘)

• มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้ง (นร ๐๕๐๔/ว ๒๒๑)

• การบริหารงานบุคคลในพื้นที่ชายแดน ๓ จังหวัดภาคใต้ (นร ๐๕๐๔/ว ๒๒๐)

• การเตรียมการจัดทำงบประมาณและการกำหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ (นร ๐๕๐๔/ว ๒๒๓)

• แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี รวม ๗ คณะ (ฉบับที่ ๒) (นร ๐๕๐๔/ว ๒๒๕)

• การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และการปรับปรุงระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) (นร ๐๕๐๔/ว ๒๒๘)

• การจัดสร้างสวนสาธารณะ (หนึ่งตำบล หนึ่งสวนสาธารณะ) (นร ๐๕๐๔/ว ๒๓๐)