หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๔/๒๕๔๖ (นร ๐๕๐๔/ว ๑)

• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๖ (นร ๐๕๐๓/ว ๔)

• การลงทุนของภาครัฐในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการของรัฐวิสาหกิจซึ่งจะแปรรูปเป็นบริษัทในอนาคต (นร ๐๕๐๔/ว ๓)

• การทำความตกลงกับต่างประเทศ การทำอนุสัญญา และสนธิสัญญาต่าง ๆ (นร ๐๕๐๔/ว ๗)

• การจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนกลางของกระทรวงมหาดไทย และเรื่องโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center) และเรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน (Call Center) ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ (นร ๐๕๐๕/ว ๖)

• รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุการจราจรทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๗ (นร ๐๕๐๔/ว ๘ )

• แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการระดับ ๑๐ หรือ ๑๑ (นร ๐๕๐๔/ว ๙)

• การปรับปรุงแก้ไขและทบทวนการให้สิทธิพิเศษในการจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (นร ๐๕๐๕/ว ๑๑)

• แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา (นร ๐๕๐๓/ว ๑๓)

• การวางแผนการปฏิบัติงานและใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ โดยไม่ให้มีการของบประมาณเพิ่มเติม (นร ๐๕๐๓/ว ๑๔)

• การจ้างงานในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน (นร ๐๕๐๔/ว ๑๕)

• ขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีความประสงค์สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติธรรมถือเป็นวันปฏิบัติราชการ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๖)

• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ (นร ๐๕๐๓/ว ๑๗)

• การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๘)

• ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง พ.ศ. ... (นร ๐๕๐๓/ว ๑๙)