หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• แผนกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการระยะยาว ที่มีความสำคัญในเชิงนโยบายระดับชาติ (นร ๐๕๐๔/ว ๒๒๔)

• ขอปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเพื่อศึกษาตรวจสอบและเสนอแนะการปรับปรุงการบริหารงานในรูปของคณะกรรมการ (นร ๐๕๐๔/ว ๒๒๕)

• การยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เรื่องห้ามข้าราชการและพนักงานขององค์การรัฐบาลเล่นการลงแชร์ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๒๖)

• ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมของระบบราชการ (พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๐) (นร ๐๕๐๔/ว ๒๒๗)

• วัน ๑๔ ตุลา ประชาธิปไตย (นร ๐๕๐๓/ว ๒๒๘)

• ขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (นร ๐๕๐๕/ว ๒๓๒)

• แนวทางการผ่อนผันให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจขยายเวลาก่อหนี้ผูกผันงบประมาณ และกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีสำหรับรายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกผัน (นร ๐๕๐๔/ว ๒๓๓)

• ขอหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (นร ๐๕๐๓/ว ๒๓๗)

• โครงการอุปสมบทหมู่เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ฯ (นร ๐๕๐๔/ว ๒๓๔)

• การจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีวาระเรื่องสำคัญของรัฐบาลเกี่ยวกับการเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปคในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ (นร ๐๕๐๔/ว ๒๓๖)

• การจัดตั้งหน่วยงานในกำกับและการจัดตั้งองค์การมหาชน (นร ๐๕๐๔/ว ๒๓๘)

• การเสนอเรื่องที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการระดับชาติแล้วต่อคณะรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๔/ว ๒๓๙)

• การยุติการดำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (นร ๐๕๐๔/ว ๒๔๐)