หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• การติดตามการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๔/ว ๑๙๐)

• การปราบปรามผู้มีอิทธิพล (นร ๐๕๐๔/ว ๑๙๒)

• ข้อเสนอของกระทรวงพลังงานให้นำเงินที่หน่วยงานของรัฐประหยัดค่าไฟฟ้าและน้ำมันได้เกินกว่าร้อยละ ๕ ไปเป็นรางวัลประจำปี (นร ๐๕๐๔/ว ๑๙๑)

• การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ(นร ๐๕๐๔/ว ๑๙๕)

• งบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินกองทุนเงินทดแทน ประจำปี ๒๕๔๔ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๙๗)

• โครงการปลูกต้นราชพฤกษ์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ในปี ๒๕๕๐ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๙๖)

• การสร้างวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานของรัฐ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๘)

• ข้าราชการขออนุญาตลาป่วย (นร ๐๕๐๔/ว ๒๐๑)

• ขั้นตอนการดำเนินการตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๙)

• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ (นร ๐๕๐๓/ว ๒๐๐)

• การขออนุมัติยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน (นร ๐๕๐๕/ว ๒๐๒)

• การกำหนดมาตรการและแผนงาน/โครงการเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย (นร ๐๕๐๔/ว ๒๐๓)

• ให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานที่สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (นางสาวประกายแก้ว ก๋าคำ) (นร ๐๕๐๔/ว ๒๐๔)

• การให้โอกาสผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดซึ่งพ้นจากสภาพการใช้ยาเสพติดเข้าทำงานหรือรับการศึกษาต่อในหน่วยงานภาครัฐ (นร ๐๕๐๔/ว ๒๐๘)

• การกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องในการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๑๑ (นร ๐๕๐๔/ว ๒๐๙ )

• โครงการคอมพิวเตอร์ ICT สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ (นร ๐๕๐๔/ว ๒๑๐)

• การลดจำนวนเอกสารที่ส่งไปเพื่อประกอบการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๒๑๒)

• นโยบาย กรอบทิศทาง และแนวทางการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (นร ๐๕๐๔/ว ๒๑๔)

• มาตรการต่อข้าราชการที่ทำงานไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (นร ๐๕๐๔/ว ๒๑๑)

• การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการผู้ได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ (นร ๐๕๐๔/ว ๒๑๓)

• การมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่แทนประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๓/ว ๒๑๖)

• การเปลี่ยนชื่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ตะวันออก เป็น "สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต" (นร ๐๕๐๓/ว ๒๑๗)

• ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การตรวจราชการแบบบูรณาการ" (นร ๐๕๐๔/ว ๒๑๙)

• ความคืบหน้าการดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๔/ว ๒๒๐)

• งบกลางรายการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม (๑๖,๖๐๐ ล้านบาท) (นร ๐๕๐๔/ว๒๑๘)

• แนวทางการผ่อนผันสำหรับรายการที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๔๖ (นร ๐๕๐๔/ว ๒๒๒)

• การปรับเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ (นร ๐๕๐๔/ว ๒๒๓)

• การพัฒนาข้าราชการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (HRD e-Learning) (นร ๐๕๐๔/ว ๒๒๑)