หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐชะลอหรือระงับการเดินทางไปต่างประเทศ/เมืองที่เป็นเขตระบาดของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (นร ๐๕๐๔/ว ๑๖๗)

• ขอนำเสนอเอกสารสรุปรูปแบบคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Note Book) สำหรับข้าราชการ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๖๘)

• การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ให้ความร่วมมือต่อทางราชการในการปราบปรามยาเสพติด (นร ๐๕๐๔/ว ๑๖๙)

• ผลการประชุมความร่วมมือเอเชีย และการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๗๐)

• การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๗๒)

• ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร (นร ๐๕๐๔/ว ๑๗๔)

• รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ ไตรมาสที่ ๓ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๗๕)

• โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง" (นร ๐๕๐๔/ว ๑๗๖)

• ความคืบหน้าในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาระว่างวันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๗๗)

• การแต่งตั้งผู้บริหารตามโครงสร้างใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการและการเสนอแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๘๐)

• ทรงรับมูลนิธิศาสตราจารย์หม่อมปิ่น มาลากุล อยู่ในพระราชูปถัมภ์ (นร ๐๕๐๗/ว ๑๘๑)

• การวางระบบประชุมทางไกลสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีและการประชุมชี้แจงนโยบายของรัฐบาล (นร ๐๕๐๕/v(l) ๑๐๓๘๐

• การอนุญาตให้หน่วยงานอื่นใช้เครื่องหมายราชการ (นร ๐๕๐๗/ว ๑๘๓)

• รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๘๔)

• การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๘๕)

• การกำหนดให้วันที่ ๑ สิงหาคมของทุกปี เป็นวันสตรีไทย (นร ๐๕๐๔/ว ๑๘๖)

• การจ่ายค่าชดเชยให้กับราษฎรที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่โครงการต่าง ๆ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๘๗)

• มาตรการและแนวทางเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๘๘)