หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• การให้โอกาสคนพิการเข้าทำงานในหน่วยงานภาครัฐ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๔๓)

• การขอพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา (นร ๐๕๐๗/ว ๑๔๙)

• การนับระยะเวลาสำหรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปีให้แก่ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุกลับเข้ารับราชการ (นร ๐๕๐๗/ว ๑๕๐)

• การขอพระราชทานนามอาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือสถานที่ของทางราชการ (นร ๐๕๐๗/ว ๑๔๗)

• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมและประสานงานผู้สูงอายุแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ (นร ๐๕๐๓/ว ๑๔๘)

• แนวทางการรณรงค์ป้องกันเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๖)(นร ๐๕๐๔/ว ๑๔๖)

• พระราชทานพระมหากรุณาให้สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ (นร ๐๕๐๗/ว ๑๕๑)

• มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐชะลอหรือระงับการเดินทางไปประเทศ/เมืองที่เป็นเขตระบาดของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (นร ๐๕๐๔/ว ๑๕๒)

• มาตรการเร่งด่วนเพื่อคุ้มครองผู้ให้ความร่วมมือต่อทางราชการในการปราบปรามยาเสพติด (นร ๐๕๐๔/ว ๑๕๓)

• หนังสือเวียนของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๖ (นร ๐๕๐๕/ว๑๕๔)

• พระราชทานพระมหากรุณาให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ อยู่ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (นร ๐๕๐๗/ว ๑๕๕)

• การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (smart cad) (นร ๐๕๐๔/ว ๑๕๖)

• การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น (นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๘)

• การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (smart card) (นร ๐๕๐๔/ว ๑๕๙)

• การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การจ้างผู้ที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์แล้ว เป็นลูกจ้างชั่วคราว (นร ๐๕๐๕/ว ๑๖๐)

• การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง การบินถ่ายรูปในประเทศไทย (นร ๐๕๐๕/ว ๑๖๒)

• ประกาศกำหนดรายชื่อนิติบุคคลในราชกิจจานุเบกษาตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๘ (นร ๐๕๐๗/ว ๑๖๑)

• ปัญหาความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๖๕)

• การศึกษาผลดี/ผลเสียของการจัดทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับต่างประเทศ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๖๖)