MENUMENU

หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• การกำหนดให้ทุกจังหวัดใช้การบริหารงานแบบบูรณาการ (นร ๐๕๐๔/ว๑๒๒)

• การยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปราบปรามข้าราชการเล่นการพนันสลากกินรวบและการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางลงโทษข้าราชการเล่นการพนันและเสพสุรา (นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๓)

• การดำเนินงานตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์เร่งด่วนเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย(นร ๐๕๐๔/ว ๑๒๗)

• การเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APEC ในปี ๒๕๔๖ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๒๘)

• การกำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศใช้การบริการแบบบูรณาการ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๓๒)

• รายงานความพร้อมด้านการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะแก่ข้าราชการในช่วงการปรับเปลี่ยนระบบราชการ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๓๐)

• การปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๓๑)

• การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน (นร ๐๕๐๔/ว ๑๓๔)

• การปรับปรุงการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๓๓)

• การดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นร ๐๕๐๓/ว ๑๓๗)

• การตรากฎหมายโดยให้มีระยะเวลาใช้บังคับ (นร ๐๕๐๓/ว ๑๓๘)

• ความคืบหน้าการจัดหาพัสดุในรูปแบบการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) (นร ๐๕๐๔/ว ๑๔๐)

• แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๔๖ - พ.ศ. ๒๕๕๐) (นร ๐๕๐๔/ว ๑๔๑)