หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• การเร่งรัดการดำเนินการเพื่อกระตุ้นอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) นร ๐๕๐๔/ว ๘๙

• การดำเนินการโครงการ/กิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (นร ๐๕๐๔/ว ๙๖)

• การจัดทำเว็บท่าภาครัฐภายใต้ชื่อโดเมน "ecitizen.go.th" (นร ๐๕๐๔/ว ๙๗)

• การจัดสรรอัตราข้าราชการที่ยุบเลิกจากผลการเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๔๕ (นร ๐๕๐๔/ว ๙๘)

• การจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๐๐)

• เรื่องทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๖ เรื่อง ให้รัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ระงับการเดินทางไปต่างประเทศ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๐๒)

• การแต่งตั้งข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการและรองหัวหน้าส่วนราชการระดับ ๑๑ และระดับ ๑๐ ภายหลังการปฏิรูประบบราชการ (นร ๐๕๐๓/ว ๑๐๑)

• รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ ไตรมาสที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๔๕-มีนาคม ๒๕๔๖) (นร ๐๕๐๔/ว ๑๐๕)

• การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาประจำปี ๒๕๔๖ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๐๔)

• ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๓) เรื่อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการหรือที่ปรึกษารัฐวิสาหกิจของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (นร ๐๕๐๓/ว ๑๐๓)

• การยกเลิกหนังสือเวียนเรื่อง การขอให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแปลกฎหมาย (นร ๐๕๐๕/ว ๑๐๗)

• สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๐๘)

• การออกเลขที่บ้านชั่วคราวให้กับผู้บุกรุกในเขตที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย (นร๐๕๐๓/ว ๑๐๙)

• การลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพย์สิน ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๘ (นร ๐๕๐๗/ว ๑๑๐)

• สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) (นร ๐๕๐๔/ว ๑๑๑)

• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ พ.ศ. ๒๕๔๖ (นร ๐๕๐๓/ว ๑๑๒)

• ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม และ ๑ เมษายน ๒๕๔๖ (นร ๐๕๐๔/ว ๑๑๔)

• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยนโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน พ.ศ. ๒๕๔๖ (นร ๐๕๐๓/ว ๑๑๘)