หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• การเข้าร่วมการประชุมสุดยอดของกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (NAM) (นร ๐๕๐๔/ว ๖๗)

• การประหยัดพลังงาน (นร ๐๕๐๔/ว ๖๘)

• ให้รัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ระงับการเดินทางไปต่างประเทศ (นร ๐๕๐๔/ว ๗๐)

• ร่างพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นร ๐๕๐๓/ว ๖๙)

• แนวทางปฏิบัติในการปรับชั้นความลับสำหรับเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๗๑)

• ประกาศกำหนดรายชื่อนิติบุคคลในราชกิจจานุเบกษาตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๘ (นร ๐๕๐๗/ว ๗๒)

• การแต่งตั้ง/ย้ายข้าราชการ (นร ๐๕๐๔/ว ๗๖)

• การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด [การดำเนินการด้านต่าง ๆ ในระยะต่อไป (เพิ่มเติม)] (นร๐๕๐๔/ว ๗๘)

• การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (การดำเนินการด้านต่าง ๆ ในระยะต่อไป) (นร ๐๕๐๔/ว ๗๙)

• ตัวเลขการประมาณการทางเศรษฐกิจ (นร ๐๕๐๔/ว ๘๐)

• รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนมกราคม ๒๕๔๖ (นร ๐๕๐๔/ว ๘๓)

• แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (นร ๐๕๐๔/ว ๘๔)

• รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ และแนวทางการผ่อนผันสำหรับรายการที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในไตรมาสที่ ๒ (นร ๐๕๐๔/ว ๘๘)

• แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับชั้นความลับประเภทเรื่องที่ไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๗/ว ๘๗)