หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานการดำเนินคดีในความผิดตามกฎหมายการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๖ (นร ๐๕๐๓/ว ๓๐)

• การปรับปรุงการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ (นร ๐๕๐๔/ว ๓๕)

• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๖ (นร ๐๕๐๓/ว ๓๔)

• การใช้ประโยชน์เครื่องบินของทางราชการเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกัน (นร ๐๕๐๔/ว ๓๖)

• การปฏิรูประบบบัญชีภาครัฐ (นร ๐๕๐๔/ว ๓๗)

• ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey) (นร ๐๕๐๔/ว ๓๙)

• การรายงานผลดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการในไตรมาสแรก ( ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ - ๓ มกราคม ๒๕๔๖) (นร ๐๕๐๔/ว ๔๑)

• ยุทธศาสตร์และวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ (นร ๐๕๐๔/ว ๔๔)

• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลในการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๖ (นร ๐๕๐๓/ว ๔๖)

• การจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานภาครัฐ(นร ๐๕๐๔/ว ๔๗)

• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลคดียาเสพติด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ (นร ๐๕๐๓/ว ๔๘)

• การปรับปรุงแก้ไขและทบทวนการให้สิทธิพิเศษแก่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในหมู่บ้าน - ตำบลในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ไว้ใช้ในราชการ (นร ๐๕๐๔/ว ๕๐)

• การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การอำนวยความสะดวกให้แก่ราษฎรเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร (นร ๐๕๐๕/ว ๔๙)

• การพัฒนาระบบราชการในด้านบุคลากร (นร ๐๕๐๔/ว ๕๑)

• การปฏิรูประบบราชการในต่างประเทศ (นร ๐๕๐๔/ว ๕๕)

• การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ (นร ๐๕๐๔/ว ๕๔)

• คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๔๒/๒๕๔๖ เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค (นร ๐๕๐๔/ว ๕๓)

• คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๔๑/๒๕๔๖ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๔/ว ๕๒)

• คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๔๓/๒๕๔๖ เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีและปฏิบัติราชการแทนกัน (นร ๐๕๐๔/ว ๕๗)

• คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๔๔/๒๕๔๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี รวม ๗ คณะ (นร ๐๕๐๔/ว ๕๖)

• การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ : ลูกจ้างประจำ(นร ๐๕๐๕/ว ๕๙)

• การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (การสำรองราชการข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด)(นร ๐๕๐๔/ว ๖๑)

• การดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นร ๐๕๐๓/ว ๖๐)

• การประหยัดพลังงาน (นร ๐๕๐๔/ว ๖๓)

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของท่านได้โดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ เพื่อจดจำตัวเลือกต่างๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรียังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ ไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

บันทึกการตั้งค่า