หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานการดำเนินคดีในความผิดตามกฎหมายการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๖ (นร ๐๕๐๓/ว ๓๐)

• การปรับปรุงการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ (นร ๐๕๐๔/ว ๓๕)

• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๖ (นร ๐๕๐๓/ว ๓๔)

• การใช้ประโยชน์เครื่องบินของทางราชการเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกัน (นร ๐๕๐๔/ว ๓๖)

• การปฏิรูประบบบัญชีภาครัฐ (นร ๐๕๐๔/ว ๓๗)

• ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey) (นร ๐๕๐๔/ว ๓๙)

• การรายงานผลดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการในไตรมาสแรก ( ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ - ๓ มกราคม ๒๕๔๖) (นร ๐๕๐๔/ว ๔๑)

• ยุทธศาสตร์และวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ (นร ๐๕๐๔/ว ๔๔)

• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลในการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๖ (นร ๐๕๐๓/ว ๔๖)

• การจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานภาครัฐ(นร ๐๕๐๔/ว ๔๗)

• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลคดียาเสพติด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ (นร ๐๕๐๓/ว ๔๘)

• การปรับปรุงแก้ไขและทบทวนการให้สิทธิพิเศษแก่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในหมู่บ้าน - ตำบลในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ไว้ใช้ในราชการ (นร ๐๕๐๔/ว ๕๐)

• การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การอำนวยความสะดวกให้แก่ราษฎรเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร (นร ๐๕๐๕/ว ๔๙)

• การพัฒนาระบบราชการในด้านบุคลากร (นร ๐๕๐๔/ว ๕๑)

• การปฏิรูประบบราชการในต่างประเทศ (นร ๐๕๐๔/ว ๕๕)

• การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ (นร ๐๕๐๔/ว ๕๔)

• คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๔๒/๒๕๔๖ เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค (นร ๐๕๐๔/ว ๕๓)

• คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๔๑/๒๕๔๖ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๔/ว ๕๒)

• คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๔๓/๒๕๔๖ เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีและปฏิบัติราชการแทนกัน (นร ๐๕๐๔/ว ๕๗)

• คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๔๔/๒๕๔๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี รวม ๗ คณะ (นร ๐๕๐๔/ว ๕๖)

• การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ : ลูกจ้างประจำ(นร ๐๕๐๕/ว ๕๙)

• การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (การสำรองราชการข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด)(นร ๐๕๐๔/ว ๖๑)

• การดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นร ๐๕๐๓/ว ๖๐)

• การประหยัดพลังงาน (นร ๐๕๐๔/ว ๖๓)