หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด (นร ๐๕๐๔/ว ๒๘๔)

• ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด (นร ๐๕๐๔/ว ๒๘๔)

• เว็บไซต์ของส่วนราชการ (นร ๐๕๐๔/ว ๒๘๗)

• การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง สิทธิพิเศษขององค์การแบตเตอรี่ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๙๐)

• ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ (นร ๐๕๐๔/ว ๒๙๑)

• มาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง (นร ๐๕๐๔/ว ๒๙๒)

• มาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง (นร ๐๕๐๔/ว๒๙๒)

• การรณรงค์ซื้อสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๗ (นร ๐๕๐๔/ว ๒๙๔)

• การแก้ปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ (นร ๐๕๐๔/ว ๒๙๖)

• การขอรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ (นร ๐๕๐๔/ว ๒๙๘)

• มาตรการตรวจทานความสมบูรณ์และถูกต้องของร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านรัฐสภาแล้วหรือร่างพระราชกฤษฎีกาที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ก่อนนำขึ้นทูลเกล้า ฯ ถวาย (นร ๐๕๐๓/ว ๓๐๐)

• การปรับปรุงแก้ไขและทบทวนการให้สิทธิพิเศษแก่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในหมู่บ้าน - ตำบล ในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ไว้ใช้ในราชการ (นร ๐๕๐๔/ว ๓๐๑)

• การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคคลภาครัฐ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๒)

• การมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (นร ๐๕๐๔/ว ๓๐๓)