หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ (นร ๐๕๐๔/ว ๒๖๔)

• ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา (นร ๐๕๐๓/ว ๒๖๖)

• การมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราว (นร ๐๕๐๔/ว ๒๖๘)

• การมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และปฏิบัติราชการแทน (นร ๐๕๐๔/ว ๒๖๗)

• การยุติการดำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการชำระค่าเสียหาย (นร ๐๕๐๕/ว ๒๗๐)

• การยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง สิทธิพิเศษของโรงพิมพ์ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๗๓)

• การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือกิจการอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือภายในประเทศ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๗๔)

• การเตรียมการจัดทำงบประมาณและการกำหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ (นร ๐๕๐๔/ว ๒๗๕)

• การบังคับใช้และเงื่อนไขการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ (นร ๐๕๐๔/ว ๒๗๖)

• กฎหมายและระเบียบที่สำคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (นร ๐๕๐๕/ว ๒๗๗)

• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมสวัสดิการสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) (นร ๐๕๐๓/ว ๒๗๘)

• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ. ๒๕๔๖ (นร ๐๕๐๓/ว ๒๗๙)

• กำหนดให้วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๔๗ เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ (นร ๐๕๐๔/ว ๒๘๑)