หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• ขอขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยต่าง ๆ (พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๑)(นร ๐๕๐๕/ว ๒๔๕)

• ยุทธศาสตร์การปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ (นร ๐๕๐๔/ ว ๒๔๔)

• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๔๖ (นร ๐๕๐๓ /ว ๒๔๗)

• การหยุดงานของส่วนราชการและธนาคารพาณิชย์ในช่วงการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๑๑ นร ๐๕๐๔/ว ๒๕๑

• การหยุดงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในช่วงการประชุมเอเปค(นร ๐๕๐๔/ว ๒๕๓)

• การจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีวาระสำคัญเป็นการเฉพาะเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นร ๐๕๐๔/ว๒๕๔)

• แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและกำกับนโยบายการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ(นร ๐๕๐๔/ว ๒๕๕)

• ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๓/๒๕๔๖ (นร ๐๕๐๔/ว ๒๕๘)

• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารงานงบประมาณแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๔๖ (นร ๐๕๐๓/ว ๒๖๐)